64-100 Leszno • ul. Fabryczna 15 • tel. 65 54 76 949 / tel. 65 52 52 949 • fax 65 54 76 944info@pkserce.pl
kardiolog
  • Kwalifikujemy do badania koronarograficznego. Badania wykonujemy w pracowniach hemodynamiki poza naszą siedzibą.
  • Po stwierdzeniu grożących zawałem zwężeń w tętnicach wieńcowych wykonujemy zabiegi angioplastyczne polegające na poszerzeniu tętnicy balonem i wszczepieniu stentu.